Obchodní podmínky

Provozovatel
Ing. Jitka Sládková
IČO: 19060271
Nejsme plátci DPH
Kontakt na provozovatele: Kontaktní formulář

Způsob objednání
Objednávka je realizovaná prostřednictvím webové aplikace a kontaktního formuláře
Předmětem dodávky jsou digitální aktiva a služby s nimi spojené
Provozovatel potvrzuje přijetí objednávky po kontrole na věcnou správnost a schopnost realizovat plnění
Okamžikem potvrzení objednávky ze strany provozovatele je uzavřená smlouva mezi objednatelem a provozovatelem
Automatický email o přijetí objednávky není považován za přijetí objednávky
Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud by se domníval, že její plnění by mohlo být zneužité nebo je objednávka nekalá

Platební a dodací podmínky
Platba za dodané zboží a služby je bezhotovostně převodem na účet na základě faktury vystavené provozovatelem
Fakturováno je po dodání zboží a služeb objednateli, pokud není ve lhůtě 7 dnů vznesený požadavek na úpravu díla
Plnění je dodáno jednorázově a nevztahují se na něj aktualizace nebo podpora nad rámec podpory při dodání zboží a služeb
Plnění je dodáno digitálně formou PDF přílohy k emailové zprávě na uvedený kontakt objednatelem, není-li sjednáno jinak

Reklamační a záruční podmínky
V případě vad dodaných zboží a služeb budou tyto vady odstraněny
Pokud není možné vady odstranit, dojde ke vrácení plnění obou stran v plné výši

Odstoupení od smlouvy
Objednatel i provozovatel má právo odstoupit od smlouvy (objednávky)
V takovém případě má o této skutečnosti povinnost informovat druhou stranu za použití předaných kontaktů nebo kontaktního formuláře
V případě odstoupení od smlouvy dojde ke vrácení plnění obou stran v plné výši

Výhrada vlastnického práva
Objednatel je oprávněn použít dodané zboží a služby pouze pro vlastní potřebu, nebylo-li sjednáno jinak
Objednatel není oprávněn dodané zboží a služby poskytovat třetím stranám, nebylo-li sjednáno jinak

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou chráněné dle zásad zpracování osobních údajů

Řešení sporů nebo stížností
Veškeré vztahy jsou obecně upravené dle Občanského zákoníku
Spory a stížnosti lze řešit prostřednictvím České obchodní inspekce